Hopp til innholdet

Etiske retninglinjer

Som praktiserende IPSICC psykoterapeut forventes det at psykoterapeuten engasjerer seg i etiske spørsmål. Psykoterapeuten må akseptere at det stilles krav til ansvarlighet i forholdet til egen person og til vedkommendes psykoterapeutiske oppgave. I tillegg har terapeuten et spesielt ansvar overfor sine klienter. Det forventes at det ytes profesjonell behandling og at det spesielle forholdet mellom terapeut og klient blir vernet på profesjonell måte.

Lorem

De etiske retningslinjer tjener følgende formål:

  • Å beskytte pasient/klient fra uetisk utøvelse av psykoterapi. Dette gjelder både psykoterapeuter som er godkjent og de som er under opplæring.
  • Å stille krav til kvalitet for alle medlemmer.
  • Ha klare retningslinjer for klagesaker.

1. Gyldighet

De følgende etiske retningslinjer er bindende for alle medlemmer. Retningslinjene stemmer overens med de retningslinjer for etikk som er gitt ut av European Assosiation for Pshycohoterapy EAP.

2. Den psykoterapeutiske profesjon

Den psykoterapeutiske profesjon er en separat vitenskapelig profesjon. Den omfatter kyndig behandling med vitenskapelige og psykoterapeutiske metoder av psykososiale og/eller psykosomatisk betingede adferdsforstyrrelser eller lidelser. Den psykoterapeutiske profesjon er basert på interaksjon mellom en eller flere klienter og en eller flere psykoterapeuter. Målet er å gjøre forandringer mulig og sørge for videre utvikling.

Den psykoterapeutiske profesjon er karakterisert ved dens forpliktelse til å nå de foran nevnte mål.

Det blir forlanget av psykoterapeutene at de bruker sin ekspertise samtidig som klientens verdighet, selvaktelse og dennes egen interesse er tatt hensyn til.

Psykoterapeutene må erklære at deres profesjonelle nivå er i samsvar med den profesjonelle trening de har fått og at denne er hensiktsmessig.

3. Profesjonell kompetanse og utvikling

Det er påkrevet at psykoterapeuter praktiserer sin profesjon på en kompetent og etisk forsvarlig måte. Det kreves at de skal være oppmerksomme på den forskning som foregår og den utvikling som skjer på det psykoterapeutiske området. For å imøtekomme dette kravet anbefales det at den praktiserende vedvarende utvikler sin profesjon ved veiledning og egen utvikling.

4. Fortrolighet

Psykoterapeuter, så vel som alle fortrolige medhjelpere, er bundet av taushetsplikt vedrørende all informasjon som er blitt kjent for dem under involvering i praksis. Det samme gjelder ved veiledning.

5. Rammer

Ved begynnelsen av all psykoterapeutisk behandling skal terapeuten gjøre klienten/pasienten oppmerksom på deres rettigheter med vekt på følgende:

  • Den psykoterapeutiske metode som anvendes (hvis det er hensiktsmessig og formålstjenlig for den psykoterapeutiske behandling) og betingelsene (inkl. Avbestillingsbetingelser).
  • Omfang og omtrentlig varighet av behandlingen
  • Betalingsbetingelser (honorar, refusjonsregler, betaling for tapte timer etc.)
  • Prosedyre for klaging.

Klienten/pasienten skal gis mulighet til å bestemme hvorvidt de ønsker å gå inn i den psykoterapeutiske behandling eller ikke og hvem som skal være terapeuten. Det kreves av psykoterapeuten at denne skal opptre ansvarlig. Det psykoterapeutiske forhold krever spesiell omtanke da det bygger på tillit og noe avhengighet. Misbruk og brudd på tilliten er definert som psykoterapeutens forsømmelse av sitt profesjonelle ansvar i forholdet til klienten/pasienten. Det kan innebære et forsøk på å tilfredsstille egne interesser, det være seg seksuelle, emosjonelle, sosiale eller økonomiske interesser.

Et hvert misbruk er en forseelse (krenking) av de profesjonelle psykoterapeutiske retningslinjer. Ansvaret ligger klart hos psykoterapeuten. Mangel på ansvarlig opptreden vedrørende tillit og avhengighet i den psykoterapeutiske relasjon er en alvorlig feil i behandlingen.

6. Informasjon

Informasjon som gis til pasient/klient skal være objektiv og sann. Enhver opplagt misvisende markedsføring er ikke tillatt. Eksempel på slik form for misvisende og ulovlig markedsføring kan være: løfte om helbredelse, tilbud på mange forskjellige typer psykoterapeutiske metoder (psykoterapeutisk trening som ikke er avsluttet) som gir inntrykk av en mer omfattende og bredere faglig bakgrunn enn det som er virkelig.

7. Profesjonelle relasjoner med kolleger

Psykoterapeuter, om nødvendig, forventes å samarbeide med representanter fra andre vitenskaper for å støtte klient-behandlingen.

8. Etiske retningslinjer i opplæringsperioden

De før nevnte etiske retningslinjer skal også gjelde mellom lærer og student i opplæringsperioden.

9. Bidrag til helsesektoren

Psykoterapeuter oppmuntres til å frembringe og vedlikeholde sunne livsbetingelser som vil forsterke, vedlikeholde og gjenskape psykologisk helse, og generelt videreføre modning og utvikling av samfunnet.

10. Psykoterapeutisk forskning

Som følge av interesse for vitenskapelig-teoretisk utvikling av psykoterapi så vel som resultat av psykoterapeutisk forskning, oppmuntres psykoterapeuten til å delta i hensiktsmessige forskningsprosjekter. Psykoterapeutisk forskning som vel som publikasjoner er underlagt de før nevnte etiske retningslinjer. Interessen for pasienter/klienter står over alt annet.

11. Krenkelse av etiske retningslinjer

Enhver medlemsorganisasjon skal ha hensiktsmessige klage- og ankeprosedyrer. Praktiserende medlemmer i TKV må opplyse kundene sine klienter om at eventuelle klager kan rettes dit

12. Nasjonale eap-organisasjoners plikter.

Nasjonale organisasjoner skal kreve at deres praktiserende medlemmer vedkjenner seg og underkaster seg de etiske retningslinjer organisasjonen har. Disse retningslinjer skal samsvare med de retningslinjer som er utarbeidet av EAP.

Brudd på etiske retninglinjer kan rettes til styret i TKV. Dersom medlemmet klagen rettes mot sitter i styret, vil personen utelates i behandling av klagesaken.

Leder
nestleder
sekretær